UPSMON Software

За да се извадят данните, събрани от UPSMAN софтеур през мрежата в удобен за клиента начин е необходимо инсталиране на UPSMON и JAVAMON . UPSMON е съвместим с всички платформи на Microsoft, докато JAVAMON може може да се стартира на всички операционни системи, които поддържат JAVA. A LAN, WAN, или Internet (TCP / IP) връзка, соято може да бъде използвана като мрежова връзка между UPSMAN и интерфейса за управление. И двата графични интерфейси могат да бъдат персонализирани и съобразени с исканията на производителя. Това дава възможност за адаптация на всички системи UPS с различни функции на приложение.  

Този софтуер може да събира данни и да бъде интегриран за управление чрез мрежата на дизелови генератори или други устройства за измерване. В отделен екран, защитен с парола може да се събират данни от тези устройства и да се поддържат дистанционно с помоща на команди.Информацията събрана от наблюдението се съхранява в лог файл на UPSMAN, която може да бъде достъпна от  от всеки компютър с инсталиран UPSMAN модул.

Характеристики

  • Мониторинг на всички UPS системи, които са свързани в мрежа чрез UPSMAN и SNMP адаптер
  • gCHART визуализация на  лог файловете
  • Remote контролиращо на всички системи UPS чрез мрежата
  • Подаване на графики за входните данни на UPS (напрежение, мощност)
  • Прочитане и показване на UPSMAN  файлове
  • Програмиране на планиране на UPSMAN
  • Графични екрани, съдържащи цялата информация за UPS устройствата
  • Графични екрани под UNIX, MAC, VMS (JAVAMON)