Декларация на ръководството

1 Декларация на ръководството

Декларация на ръководството

за политиката по управление на качеството, околнатата среда, здравето и безопасността

при работа

Редакция 30.12.2020 г.

Ръководството на Валбис Трейд ЕООД  поддържа интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа (ИСУ) съобразно изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018. При осъществяване на основната си дейност дружеството изпълнява:

Доставка, монтаж и сервиз на акумулаторни батерии,  резервно електрическо захранване и оборудване  на системи за дистанционно управление ,мониторинг и изравняване на акумулаторни батерии. Он-лайн мониторинг на системи за резервно електрическо захранване

ИСУ е насочена към:

 • Постигане на равномерен икономически растеж, чрез увеличаване обема и качественото разнообразие на предлаганите от нас продукти.
 • Прилагане на система за непрекъснато оптимизиране на организационната инфраструктура.
 • Ефикасно управление на всички процеси.
 • Ефикасност на планираните цели и резултатите от тях.
 • Недопускане на предпоставки за рекламации и възражения от клиенти, свързани с дейността ни.
 • Осигуряване и поддържане високо ниво на квалификация на всички служители и сътрудници.
 • Даване възможност за пълноценна реализация на всеки служител в рамките на неговата компетентност и правомощия.
 • Поддържане атмосфера на доверие и лоялност в целия колектив.
 • Kонсултиране и участие на работниците и на техни представители свързано с управление на здравето и безопасността при работа в организацията.
 • Провеждане на периодични прегледи на функциониращата ИСУ за оценка нейната адекватност и ефикасност.

Ръководството на Валбис Трейд ЕООД  отдава голямо значение и зачита правото на живот и полагането на труд при човешки условия, като за целта изисква всички дейности извършвани от персонала работещ по контрола на дружеството, да се осъществяват при безопасни и здравословни условия на труд.

В рамките на определения и документиран обхват на Системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд, Ръководството на Валбис Трейд ЕООД    поставя пред себе си постигането на следните цели:

 • Да поддържа състоянието на работните места, процеси и оборудване в съответствие с изискванията на законодателството в областта на безопасността и водещи световни стандарти.
 • Да осигурява непрекъснато подобрение на условията на труд и безопасност, чрез подходи отчитащи значимостта на проблемите и тяхното преодоляване, с цел предотвратяване на вреди и професионални заболявания.
 • Стриктно спазване на приложимите законови и други изисквания, свързани с идентифицираните опасности и оценените рискове за здравословните и безопасни условия на труд.
 • Да мотивира персонала и осигурява подизпълнителите да спазват задълженията си в съответствие с изискванията за безопасност и здраве.
 • Да поддържа високо ниво на техническа обезпеченост на оборудването и съоръженията, подготовката на персонала и усъвършенстване на способностите му за недопускане или ограничаване на аварийните ситуации до минимални загуби.
 • Да обезпечава постоянно подобряване на системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд и на резултатите от нейното прилагане.

Ръководството на Валбис Трейд ЕООД  осъзнава отговорността си по отношение на околната среда и затова се стреми да минимизира вредното въздействие върху нея, и да удовлетвори правото на бъдещите поколения на пълноценна околна среда. Опазването на околната среда е неделима и всеобхватна част от дейността на дружеството. Отговорност за опазването на околната среда има както ръководството на организацията така и всеки един от служителите, работещи за и от нейно име.

Политиката на ръководството по отношение на околната среда е изградена върху следните основополагащи принципи:

 • Постоянно поддържане и непрекъснато подобрение на управлението на околната среда.
 • Създаване на условия за предотвратяване на всяко значително вредно въздействие върху околната среда от  дейността на организацията.
 • Ефективно използване на материалите и природните ресурси.
 • Намаляване на отпадъчните материали и опасностите за околната среда, чрез контрол и усъвършенстване на технологиите, използвани в строителството.
 • Спазване на нормативните изисквания по опазване на околната среда.
 • Актуализиране на Политиката, респективно на целите по околна среда при промяна на процесите, дейностите и услугите в организацията.

Делегирам права на ръководния персонал за постигане на целите по качеството, опазването на околната среда и осигуряването на здраве и безопасност при работа.

Очаквам и изисквам от всички работници и служители лично участие за постигането на тези цели, с което непрекъснато да се подобрява ефикасността и ефективността на интегрираната системата за управление.

 

Като управител аз декларирам своето лично участие и отговорност, за внедряване и поддържане на ефикасна система за управление съгласно ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 и за изпълнението на обявената политика по качеството, околната среда, здраве и безопасност при работа.

Гр. София

Тодор Тодоров  – Управител