Data Sheet

Data Sheet

VRLA Panasonic LC-R124R5P – 12V 4.5Ah