Data Sheet

Data Sheet

VRLA Panasonic LC-R121R3P – 12V 1.3Ah