W3 – 3,6V

рециклиране  батерия пакет  3,6V

W3 – 3,6V